دروس آموزش تحصیلات تکمیلی

نام کد درس تعداد واحد گرايش پیش نیاز ها توضيحات
تدريس يار مکانيک سيالات۱ 3015120 مهندسي کشتي سازي
مباحث ويژه (آئروهيدروآکوستيک پيشرفته) 3081663 مهندسي معماري کشتي-هيدرومکانيک کشتي
مباحث ويژه (ارتعاشات اتفاقي) 3082663 مهندسي معماري کشتي-سازه کشتي
مباحث ويژه (ديناميك متحركهاي II) 3081643 مهندسي معماري کشتي-هيدرومکانيک کشتي
مباحث ويژه (مانيتورينگ ايمني سازه کشتي) 3081673 مهندسي معماري کشتي-هيدرومکانيک کشتي
مباحث ويژه (مدلسازي عددي سطوح آزاد) 3081693 مهندسي معماري کشتي-هيدرومکانيک کشتي
مباحث ويژه (هيدروديناميک متحرک هاي زيرسطحي) 3081703 مهندسي معماري کشتي-هيدرومکانيک کشتي
هيدروديناميک شناورهاي تندرو 3081683 مهندسي معماري کشتي-هيدرومکانيک کشتي
اجراي سازه هاي دريايي 3083503 مهندسي سازه هاي دريايي
ارتعاشات پيشرفته کشتي 3082553 مهندسي معماري کشتي-سازه کشتي
ارزيابي حوضه هاي رسوبي 3087172 مهندسي اكتشاف نفت
اصول طراحي سازه هاي متعارف دريايي 3083143 مهندسي سازه هاي دريايي
امتحان جامع 3030300 مهندسي دريا - کشتي سازي
ايستائي سازه اي کشتي 3081513 مهندسي معماري کشتي-هيدرومکانيک کشتي
تئوري الاستيسيته 3082513 مهندسي معماري کشتي-سازه کشتي
تئوري امواج 3081603 مهندسي معماري کشتي-هيدرومکانيک کشتي
تئوري امواج غيرخطي 3091113 مهندسي دريا - کشتي سازي
تعادل کشتي آسيب ديده 3091133 مهندسي دريا - کشتي سازي
تکنولوژي پيشرفته ساخت کشتي 3081633 مهندسي معماري کشتي-هيدرومکانيک کشتي
خوردگي 3082643 مهندسي معماري کشتي-سازه کشتي