دروس

نام کد درس تعداد واحد گرايش پیش نیاز ها توضيحات
امتحان جامع 3030300 مهندسي دريا - کشتي سازي
تئوري امواج غيرخطي 3091113 مهندسي دريا - کشتي سازي
تعادل کشتي آسيب ديده 3091133 مهندسي دريا - کشتي سازي
رساله 3090900 مهندسي دريا - کشتي سازي
روش المان مرزي 3091143 مهندسي دريا - کشتي سازي
مكانيك شكست و خستگي 3091153 مهندسي دريا - کشتي سازي
مكانيك ضربه و تصادم در سازه هاي دريايي 3091163 مهندسي دريا - کشتي سازي
هيدروآيروديناميک 3091103 مهندسي دريا - کشتي سازي
هيدروديناميک سکوهاي شناور 3091123 مهندسي دريا - کشتي سازي