دروس ارائه شده پاييز ۸۹-۹۰

نام استاد مکان زمان توضيحات
ارشيتکت کشتي استاتيک سيد حسين موسوی زادگان (۱۰۴۵-۱۲۰۰)(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
ارشيتکت کشتي ديناميک ۱ محمود غياثی (۱۰۴۵-۱۲۰۰)(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
ارشيتکت کشتي ديناميک ۲ حسن قاسمی (۱۵۰۰-۱۶۴۵)
استاتيک منوجهر فدوی اردستانی (۱۰۴۵-۱۲۰۰)(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
انتقال حرارت پرويز قدیمی (۱۵۰۰-۱۶۴۵)
تحليل سازه ها احمد رهبررنجي (۱۰۴۵-۱۲۰۰)(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
ترموديناميک ۱ محمود ماني (۱۷۰۰-۱۸۳۰)(۱۷۰۰-۱۸۳۰)
ديناميک مهدی سعيد کياست (۱۵۰۰-۱۶۳۰)(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
طراحي کشتي حميد زراعت گر (۹۱۵-۱۰۴۵)(۹۱۵-۱۰۴۵)
فيزيک عمومي ۱ مهدی سعيد کياست (۱۰۴۵-۱۲۰۰)(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
فيزيک عمومي ۱ مهدی سعيد کياست (۷۴۵-۹۱۵)(۷۴۵-۹۱۵)
مباني مهندسي برق ۱ رضا صراف شيرازي (۷۳۰-۹۱۵)
مقاومت مصالح ۱ منوجهر فدوی اردستانی (۹۱۵-۱۰۴۵)(۹۱۵-۱۰۴۵)
مقاومت مصالح ۲ منوجهر فدوی اردستانی (۱۵۰۰-۱۶۴۵)
مکانيک سيالات ۱ سيد حسين موسوی زادگان (۹۱۵-۱۰۴۵)(۹۱۵-۱۰۴۵)
مکانيک سيالات ۲ محمد جواد کتابداری (۱۳۱۵-۱۵۰۰)