دروس ارائه شده پاييز ۸۹-۹۰

نام استاد مکان زمان توضيحات
ارتعاشات پيشرفته کشتي مهدی سعيد کياست (۱۰۴۵-۱۲۰۰)(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
تئوري الاستيسيته احمد رهبررنجي (۱۳۳۰-۱۵۰۰)(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
تئوري امواج غيرخطي محمد جواد کتابداری (۱۰۴۵-۱۲۰۰)(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
تعادل کشتي آسيب ديده حميد زراعت گر (۱۰۴۵-۱۲۰۰)(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
روش المان مرزي حسن قاسمی (۷۴۵-۹۱۵)(۷۴۵-۹۱۵)
رياضيات پيشرفته پرويز قدیمی (۸۰۰-۹۳۰)(۸۰۰-۹۳۰)
رياضيات پيشرفته پرويز قدیمی (۱۳۳۰-۱۵۰۰)(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
رياضيات پيشرفته محمد جواد کتابداری (۹۱۵-۱۰۴۵)(۹۱۵-۱۰۴۵)
طراحي سازه کشتي محمد رضا خدمتی (۷۴۵-۹۱۵)(۷۴۵-۹۱۵)
طراحي کشتي هاي خاص حسن قاسمی (۱۳۳۰-۱۵۰۰)(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
فرمان وقابليت مانور سيد حسين موسوی زادگان (۷۴۵-۹۱۵)(۷۴۵-۹۱۵)
مباني هيدروليک دريا محمد جواد کتابداری (۸۰۰-۹۳۰)(۸۰۰-۹۳۰)
مکانيک شکست و خستگي احمد رهبررنجي (۹۱۵-۱۰۴۵)(۹۱۵-۱۰۴۵)
هيدروديناميک پيشرفته کشتي محمود غياثی (۹۱۵-۱۰۴۵)(۹۱۵-۱۰۴۵)