دروس ارائه شده پاييز ۸۹-۹۰

نام استاد مکان زمان توضيحات
تئوري امواج غيرخطي محمد جواد کتابداری (۱۰۴۵-۱۲۰۰)(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
تعادل کشتي آسيب ديده حميد زراعت گر (۱۰۴۵-۱۲۰۰)(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
روش المان مرزي حسن قاسمی (۷۴۵-۹۱۵)(۷۴۵-۹۱۵)