دروس ارائه شده پاييز ۹۰-۹۱

نام استاد مکان زمان توضيحات
ارشيتکت کشتي استاتيک حميد زراعت گر شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
ارشيتکت کشتي استاتيک محمود غياثی شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
ارشيتکت کشتي ديناميک ۱ سيد حسين موسوی زادگان ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
ارشيتکت کشتي ديناميک ۲ حسن قاسمی ۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۴۵)
خوردگي درمحيط هاي دريايي مهندس سيد محمود کثيريها ۲شنبه(۱۳۱۵-۱۵۰۰)
ساخت کشتي مهدي ايرانمنش ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۷۳۰-۹۱۵)
ساختمانهاي کشتيهاي تجاري ۱ احمد رهبررنجي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
طراحي کشتي محمود غياثی شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
مقاومت مصالح ۱ منوجهر فدوی ۱شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)۱شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
مقاومت مصالح ۲ منوجهر فدوی ۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۴۵)
آز مقاومت مصالح منوجهر فدوی ۴شنبه(۱۵۰۰-۱۶۴۵)
آز مقاومت مصالح منوجهر فدوی ۴شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
آز مقاومت مصالح منوجهر فدوی ۴شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
ارتعاشات مهدی سعيد کياست ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
استاتيک منوجهر فدوی ۱شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)۱شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
انتقال حرارت پرويز قدیمی شنبه(۱۳۱۵-۱۵۰۰)
ترموديناميک ۱ محمود ماني ۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
ترموديناميک ۲ کاميار منصور ۳شنبه(۱۳۱۵-۱۵۰۰)
ترموديناميک ۲ کاميار منصور ۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۴۵)
رياضي ۱ مرتضي ميرمحمدرضائي ۵شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)۵شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)