دروس ارائه شده پاييز ۹۰-۹۱

نام استاد مکان زمان توضيحات
ارتعاشات پيشرفته کشتي مهدی سعيد کياست ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
اصول طراحي سازه هاي متعارف دريايي محمد جواد کتابداری ۱شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)۱شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
تئوري الاستيسيته احمد رهبررنجي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
تئوري امواج غيرخطي محمد جواد کتابداری شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
تعادل کشتي آسيب ديده حميد زراعت گر شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
روش المان مرزي حسن قاسمی شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
رياضيات پيشرفته پرويز قدیمی ۴شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)۴شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
رياضيات پيشرفته محمد جواد کتابداری شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
رياضيات پيشرفته پرويز قدیمی ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
سمينار مصباح سايبانی ۲شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
طراحي اتصالات مهدي ايرانمنش ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۲شنبه(۹۴۵-۱۰۴۵)
طراحي سازه کشتي محمد رضا خدمتی ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
فرمان وقابليت مانور حميد زراعت گر شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
مباني هيدروليک دريا محمد جواد کتابداری ۱شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)۱شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
هيدروديناميک پيشرفته کشتي حسن قاسمی شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)