دروس ارائه شده پاييز ۹۰-۹۱

نام استاد مکان زمان توضيحات
تئوري امواج غيرخطي محمد جواد کتابداری شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
تعادل کشتي آسيب ديده حميد زراعت گر شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
روش المان مرزي حسن قاسمی شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)