دروس ارائه شده

نام استاد مکان زمان توضيحات
ارشيتکت کشتي استاتيک سيد حسين موسوی زادگان (۱۰۴۵-۱۲۰۰)(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
ارشيتکت کشتي ديناميک ۱ محمود غياثی (۱۰۴۵-۱۲۰۰)(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
ارشيتکت کشتي ديناميک ۲ حسن قاسمی (۱۵۰۰-۱۶۴۵)
استاتيک منوجهر فدوی اردستانی (۱۰۴۵-۱۲۰۰)(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
انتقال حرارت پرويز قدیمی (۱۵۰۰-۱۶۴۵)
تحليل سازه ها احمد رهبررنجي (۱۰۴۵-۱۲۰۰)(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
ترموديناميک ۱ محمود ماني (۱۷۰۰-۱۸۳۰)(۱۷۰۰-۱۸۳۰)
ديناميک مهدی سعيد کياست (۱۵۰۰-۱۶۳۰)(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
طراحي کشتي حميد زراعت گر (۹۱۵-۱۰۴۵)(۹۱۵-۱۰۴۵)
فيزيک عمومي ۱ مهدی سعيد کياست (۷۴۵-۹۱۵)(۷۴۵-۹۱۵)
فيزيک عمومي ۱ مهدی سعيد کياست (۱۰۴۵-۱۲۰۰)(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
مباني مهندسي برق ۱ رضا صراف شيرازي (۷۳۰-۹۱۵)
مقاومت مصالح ۱ منوجهر فدوی اردستانی (۹۱۵-۱۰۴۵)(۹۱۵-۱۰۴۵)
مقاومت مصالح ۲ منوجهر فدوی اردستانی (۱۵۰۰-۱۶۴۵)
مکانيک سيالات ۱ سيد حسين موسوی زادگان (۹۱۵-۱۰۴۵)(۹۱۵-۱۰۴۵)
مکانيک سيالات ۲ محمد جواد کتابداری (۱۳۱۵-۱۵۰۰)
ارشيتکت کشتي استاتيک حميد زراعت گر شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
ارشيتکت کشتي استاتيک سيد حسين موسوی زادگان ۱شنبه(۸۰۰_۱۰۰۰), ۱شنبه(۱۳۰۰_۱۵۰۰),(۰_۰)
ارشيتکت کشتي استاتيک سيد حسين موسوی زادگان شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
ارشيتکت کشتي استاتيک محمود غياثی شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)