دروس ارائه شده

نام استاد مکان زمان توضيحات
تئوري امواج غيرخطي محمد جواد کتابداری (۱۰۴۵-۱۲۰۰)(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
تعادل کشتي آسيب ديده حميد زراعت گر (۱۰۴۵-۱۲۰۰)(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
روش المان مرزي حسن قاسمی (۷۴۵-۹۱۵)(۷۴۵-۹۱۵)
تئوري امواج غيرخطي محمد جواد کتابداری شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
تئوري امواج غيرخطي محمد جواد کتابداری شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
تئوري امواج غيرخطي محمد جواد کتابداری شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
تئوري امواج غيرخطي محمد جواد کتابداری شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
تئوري امواج غيرخطي پرويز قدیمی ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
تئوري امواج غيرخطي محمد جواد کتابداری شنبه (۱۰۴۵_۱۲۱۵), ۲شنبه(۱۰۴۵_۱۲۱۵),(۰_۰)
تعادل کشتي آسيب ديده حميد زراعت گر شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
تعادل کشتي آسيب ديده حميد زراعت گر شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
تعادل کشتي آسيب ديده حميد زراعت گر شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
تعادل کشتي آسيب ديده حميد زراعت گر شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
تعادل کشتي آسيب ديده حميد زراعت گر شنبه (۱۳۳۰_۱۵۰۰), ۲شنبه(۱۳۳۰_۱۵۰۰),(۰_۰)
روش المان مرزي حسن قاسمی شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
روش المان مرزي حسن قاسمی ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
روش المان مرزي حسن قاسمی شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
روش المان مرزي حسن قاسمی شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
روش المان مرزي حسن قاسمی شنبه (۹۱۵_۱۰۴۵), ۲شنبه(۹۱۵_۱۰۴۵),(۰_۰)
هيدروديناميک سکوهاي شناور محمد جواد کتابداری شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)