دروس ارائه شده پاييز ۹۱-۹۲

نام استاد مکان زمان توضيحات
ارشيتکت کشتي استاتيک سيد حسين موسوی زادگان ۱شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)۱شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
ارشيتکت کشتي ديناميک ۱ محمود غياثی شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
ارشيتکت کشتي ديناميک ۲ سيد حسين موسوی زادگان شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
ارشيتکت کشتي ديناميک ۲ حسن قاسمی ۲شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
سکوهاي دريايي محمد جواد کتابداری شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
شناورهاي تندرو محمد رضا خدمتی شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
طراحي کشتي حميد زراعت گر شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
طراحي کشتي محمود غياثی شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
مقاومت مصالح ۱ منوجهر فدوی اردستانی ۱شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)۱شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
مهندسي دريايي ۱ سيد حسين موسوی زادگان ۲شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
ارتعاشات مهدی سعيد کياست ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
انتقال حرارت پرويز قدیمی ۴شنبه(۱۰۰۰-۱۲۱۵)
رياضي ۱ مرتضي ميرمحمدرضائي ۵شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)۵شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
فيزيک عمومي ۱ مرتضي صبا ۴شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)۴شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
فيزيک ۲ مرتضي صبا ۴شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)۴شنبه(۱۷۰۰-۱۹۰۰)
معادلات ديفرانسيل مرتضي ميرمحمدرضائي ۵شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)۵شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
مکانيک سيالات ۲ سيد حسين موسوی زادگان ۱شنبه(۱۰۰۰-۱۲۱۵)