دروس ارائه شده پاييز ۹۱-۹۲

نام استاد مکان زمان توضيحات
ارتعاشات پيشرفته کشتي مهدی سعيد کياست ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
اصول طراحي سازه هاي متعارف دريايي محمد جواد کتابداری ۱شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)۱شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
تئوري الاستيسيته احمد رهبررنجي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
تئوري امواج غيرخطي محمد جواد کتابداری شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
تعادل کشتي آسيب ديده حميد زراعت گر شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
روش المان مرزي حسن قاسمی شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
رياضيات پيشرفته محمد جواد کتابداری شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
رياضيات پيشرفته پرويز قدیمی ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
سمينار منوجهر فدوی ۳شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
سمينار منوجهر فدوی ۲شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
طراحي سازه کشتي محمد رضا خدمتی ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
فرمان وقابليت مانور سيد حسين موسوی زادگان شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
مباني هيدروليک دريا محمد جواد کتابداری ۱شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)۱شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
هيدروديناميک پيشرفته کشتي سيد حسين موسوی زادگان شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)