دروس ارائه شده پاييز ۹۱-۹۲

نام استاد مکان زمان توضيحات
تئوري امواج غيرخطي محمد جواد کتابداری شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
تعادل کشتي آسيب ديده حميد زراعت گر شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
روش المان مرزي حسن قاسمی شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)