دروس ارائه شده پاييز ۹۲-۹۳

نام استاد مکان زمان توضيحات
ارشيتکت کشتي استاتيک حميد زراعت گر ۱شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)۱شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
ارشيتکت کشتي ديناميک ۲ سيد حسين موسوی زادگان ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
ديناميک ماشين مهدی سعيد کياست ۴شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)۴شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
طراحي کشتي حميد زراعت گر ۱شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)۱شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
محيط زيست دريايي مصباح سايبانی ۳شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
مقاومت مصالح ۱ منوجهر فدوی اردستانی ۱شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)۱شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
مهندسي دريايي ۱ سيد حسين موسوی زادگان ۱شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
روشهاي توليد مصباح سايبانی شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
رياضي ۱ مرتضي ميرمحمدرضائي ۵شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)۵شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
فيزيک عمومي ۱ مرتضي صبا ۴شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)۴شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
محاسبات عددي پرويز قدیمی ۴شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
معادلات ديفرانسيل مرتضي ميرمحمدرضائي ۵شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)۵شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
کاراموزي ۲ کشتي سازي مصباح سايبانی (۰-۰)