دروس ارائه شده پاييز ۹۲-۹۳

نام استاد مکان زمان توضيحات
ارتعاشات پيشرفته کشتي مهدی سعيد کياست شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
تئوري الاستيسيته احمد رهبررنجي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
ديناميک متحرک دريايي سيد حسين موسوی زادگان شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
رياضيات پيشرفته محمد جواد کتابداری شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
رياضيات پيشرفته پرويز قدیمی ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
سمينار منوجهر فدوی اردستانی ۳شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
سمينار منوجهر فدوی اردستانی ۲شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
طراحي سازه کشتي محمد رضا خدمتی ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
مباني هيدروليک دريا سيد حسين موسوی زادگان ۱شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)۱شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
هيدروديناميک پيشرفته کشتي محمود غياثی شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)