دروس ارائه شده پاييز ۹۲-۹۳

نام استاد مکان زمان توضيحات
تئوري امواج غيرخطي پرويز قدیمی ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
تعادل کشتي آسيب ديده حميد زراعت گر شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
روش المان مرزي حسن قاسمی شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)