دروس ارائه شده پاييز ۹۳-۹۴

نام استاد مکان زمان توضيحات
ارشيتکت کشتي استاتيک سيد حسين موسوی زادگان ۱شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)۱شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
ارشيتکت کشتي ديناميک ۲ محمود غياثی شنبه(۱۷۰۰-۱۹۰۰)
تحليل سازه ها احمد رهبررنجي ۴شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)۴شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
ديناميک ماشين مهدی سعيد کياست ۴شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)۴شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
روش تحقيق و گزارش نويسي منوجهر فدوی اردستانی ۲شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
ساخت کشتي مهدي ايرانمنش ۵شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)۵شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
طراحي کشتي محمود غياثی ۲شنبه(۷۰۰-۹۰۰)۲شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
فيزيک عمومي ۱ مرتضي صبا ۱شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)۱شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
فيزيک ۲ مرتضي صبا ۱شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)۱شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
محاسبات عددي پرويز قدیمی ۴شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
محيط زيست دريايي مصباح سايبانی ۲شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
مقاومت مصالح ۱ منوجهر فدوی اردستانی ۱شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)۱شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
مهندسي دريايي ۱ سيد حسين موسوی زادگان ۱شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
کاراموزي ۱ کشتي سازي مصباح سايبانی (۰-۰)
کاراموزي ۲ کشتي سازي مصباح سايبانی (۰-۰)