دروس ارائه شده پاييز ۹۳-۹۴

نام استاد مکان زمان توضيحات
ارتعاشات پيشرفته کشتي مهدی سعيد کياست ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
اصول طراحي سازه هاي متعارف دريايي محمد جواد کتابداری ۱شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)۱شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
تئوري الاستيسيته احمد رهبررنجي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
تئوري صفحات وپوسته ها منوجهر فدوی شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۴شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
ديناميک متحرک دريايي حميد زراعت گر شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
رياضيات پيشرفته پرويز قدیمی ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
رياضيات پيشرفته محمد جواد کتابداری شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
سمينار مهدي ايرانمنش ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
سمينار مهدي ايرانمنش ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
طراحي اتصالات مهدي ايرانمنش ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
طراحي سازه کشتي محمد رضا خدمتی ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
مباحث ويژه (مدلسازي عددي سطوح آزاد) پرويز قدیمی ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
مباحث ويژه (هيدروديناميک متحرک هاي زيرسطحي) سيد حسين موسوی زادگان شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
مباني هيدروليک دريا محمد جواد کتابداری ۱شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)۱شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
هيدروديناميک شناورهاي تندرو حسن قاسمی شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
هيدروديناميک پيشرفته کشتي حسن قاسمی شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)