دروس ارائه شده پاييز ۹۳-۹۴

نام استاد مکان زمان توضيحات
تئوري امواج غيرخطي محمد جواد کتابداری شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
تعادل کشتي آسيب ديده حميد زراعت گر شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
روش المان مرزي حسن قاسمی ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)