دروس ارائه شده بهار ۸۸-۸۹

نام استاد مکان زمان توضيحات
ارتعاشات مهدی سعيد کياست ۴شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۴شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
ارشيتکت کشتي استاتيک محمود غياثی شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
ارشيتکت کشتي ديناميک ۱ حسن قاسمی شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
ارشيتکت کشتي ديناميک ۲ حسن قاسمی ۳شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
استاتيک منوجهر فدوی اردستانی ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
انتقال حرارت پرويز قدیمی ۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
انتقال حرارت پرويز قدیمی ۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۴۵)
تحليل سازه ها احمد رهبررنجي ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
ساختمانهاي کشتيهاي تجاري ۱ احمد رهبررنجي شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
سکوهاي دريايي محمد جواد کتابداری ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
شناورهاي تندرو محمد رضا خدمتی ۴شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۴شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
طراحي اجزاماشين ۱ مهدی سعيد کياست ۱شنبه(۱۳۱۵-۱۵۰۰)
طراحي کشتي حميد زراعت گر ۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
محاسبات عددي پرويز قدیمی ۴شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
محيط زيست دريايي مصباح سايبانی ۲شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
مقاومت مصالح ۱ منوجهر فدوی اردستانی ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
مقاومت مصالح ۲ احمد رهبررنجي شنبه(۱۳۱۵-۱۵۰۰)
مکانيک سيالات ۱ سيد حسين موسوی زادگان شنبه(۷۴۵-۹۱۵)شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
مکانيک سيالات ۲ محمد جواد کتابداری شنبه(۱۳۱۵-۱۵۰۰)
کاراموزي ۱ کشتي سازي مصباح سايبانی (۰-۰)