دروس ارائه شده بهار ۸۸-۸۹

نام استاد مکان زمان توضيحات
ديناميک متحرک دريايي سيد حسين موسوی زادگان شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
روش اجزاء محدود ومحاسبات عددي پيشرفته محمد رضا خدمتی شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
روش هاي عددي در مهندسي دريا پرويز قدیمی ۴شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۴شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
سمينار مصباح سايبانی شنبه(۱۳۱۵-۱۵۰۰)
سمينار مصباح سايبانی ۲شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
سمينار ارشد آموزشي مصباح سايبانی شنبه(۷۳۰-۹۱۵)
سکوهاي دريايي محمد جواد کتابداری ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
طراحي تجهيزات پيش برنده کشتي حسن قاسمی شنبه(۷۴۵-۹۱۵)شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
مباحث ويژه محمود غياثی شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
مواد مرکب مهدی سعيد کياست ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
هيدروديناميک سکوهاي شناور محمد جواد کتابداری شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
پايداري سازه ها احمد رهبررنجي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)