دروس ارائه شده بهار ۸۹-۹۰

نام استاد مکان زمان توضيحات
آز مقاومت مصالح منوجهر فدوی اردستانی ۴شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
آز مقاومت مصالح منوجهر فدوی اردستانی ۴شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
آز مقاومت مصالح منوجهر فدوی اردستانی ۴شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
ارشيتکت کشتي استاتيک حسن قاسمی شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
ارشيتکت کشتي ديناميک ۱ حميد زراعت گر شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
ارشيتکت کشتي ديناميک ۲ سيد حسين موسوی زادگان ۲شنبه(۱۳۱۵-۱۵۰۰)
استاتيک منوجهر فدوی اردستانی ۱شنبه(۱۰۰۰-۱۱۳۰)۱شنبه(۱۰۰۰-۱۱۳۰)
انتقال حرارت پرويز قدیمی ۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۴۵)
ترموديناميک ۱ محمود ماني ۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
ترموديناميک ۲ کاميار منصور ۱شنبه(۱۷۰۰-۱۸۴۵)
خوردگي درمحيط هاي دريايي مهندس سيد محمود کثيريها ۳شنبه(۱۳۱۵-۱۵۰۰)
ساختمانهاي کشتيهاي تجاري ۱ احمد رهبررنجي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
سکوهاي دريايي محمد جواد کتابداری شنبه(۷۴۵-۹۱۵)شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
شناورهاي تندرو محمد رضا خدمتی ۱شنبه(۱۵۳۰-۱۷۰۰)۱شنبه(۱۵۳۰-۱۷۰۰)
طراحي اجزاماشين ۱ مهدی سعيد کياست ۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۴۵)
طراحي اجزاماشين ۱ مهدی سعيد کياست ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۴۵)
طراحي کشتي حميد زراعت گر شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
فيزيک ۲ مرتضي صبا ۴شنبه(۱۰۰۰-۱۱۳۰)۴شنبه(۱۰۰۰-۱۱۳۰)
مقاومت مصالح ۱ منوجهر فدوی اردستانی شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
مقاومت مصالح ۲ منوجهر فدوی اردستانی شنبه(۱۳۱۵-۱۵۰۰)