دروس ارائه شده بهار ۸۹-۹۰

نام استاد مکان زمان توضيحات
اصول طراحي سازه هاي متعارف دريايي محمد جواد کتابداری ۱شنبه(۱۰۰۰-۱۱۳۰)۱شنبه(۱۰۰۰-۱۱۳۰)
ديناميک متحرک دريايي حميد زراعت گر شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
روش اجزاء محدود ومحاسبات عددي پيشرفته محمد رضا خدمتی ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
روش هاي عددي در مهندسي دريا پرويز قدیمی ۴شنبه(۸۰۰-۹۳۰)۴شنبه(۸۰۰-۹۳۰)
سمينار مصباح سايبانی شنبه(۱۶۳۰-۱۸۳۰)
سمينار مصباح سايبانی ۲شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
سکوهاي دريايي محمد جواد کتابداری ۱شنبه(۸۰۰-۹۳۰)۱شنبه(۸۰۰-۹۳۰)
طراحي تجهيزات پيش برنده کشتي حسن قاسمی شنبه(۷۴۵-۹۱۵)شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
مباحث ويژه محمود غياثی شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
مواد مرکب مهدی سعيد کياست ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
هيدروديناميک سکوهاي شناور محمد جواد کتابداری شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
پايداري سازه ها احمد رهبررنجي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)