دروس ارائه شده بهار ۹۰-۹۱

نام استاد مکان زمان توضيحات
ارشيتکت کشتي استاتيک سيد حسين موسوی زادگان شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
ارشيتکت کشتي ديناميک ۱ حميد زراعت گر شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
ارشيتکت کشتي ديناميک ۱ حسن قاسمی شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
ارشيتکت کشتي ديناميک ۲ محمود غياثی ۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۴۵)
ساخت کشتي مهدي ايرانمنش ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
ساختمانهاي کشتيهاي تجاري ۱ احمد رهبررنجي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
ساختمانهاي کشتيهاي تجاري ۱ محمد رضا خدمتی ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
سکوهاي دريايي محمد جواد کتابداری ۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
شناورهاي تندرو محمد رضا خدمتی شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
طراحي کشتي حميد زراعت گر شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
علم مواد مصباح سايبانی ۲شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
محيط زيست دريايي مصباح سايبانی ۳شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
مقاومت مصالح ۱ منوجهر فدوی اردستانی ۱شنبه(۸۰۰-۹۳۰)۱شنبه(۱۶۰۰-۱۷۳۰)
مهندسي دريايي ۱ سيد حسين موسوی زادگان شنبه(۷۳۰-۹۱۵)
کنترل اتوماتيک واندازه گيري سيستمهاي کنترل رضا صراف شيرازي ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۴شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
آز مقاومت مصالح منوجهر فدوی اردستانی ۴شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
آز مقاومت مصالح منوجهر فدوی اردستانی ۴شنبه(۱۷۰۰-۱۹۰۰)
آز مقاومت مصالح منوجهر فدوی اردستانی ۵شنبه(۱۷۰۰-۱۹۰۰)
آز مقاومت مصالح منوجهر فدوی اردستانی ۵شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
آز مقاومت مصالح منوجهر فدوی اردستانی ۴شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)