دروس ارائه شده بهار ۹۰-۹۱

نام استاد مکان زمان توضيحات
تکنولوژي پيشرفته ساخت کشتي مهدي ايرانمنش ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
ديناميک متحرک دريايي سيد حسين موسوی زادگان شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
روش اجزاء محدود ومحاسبات عددي پيشرفته محمد رضا خدمتی ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
روش هاي عددي در مهندسي دريا پرويز قدیمی ۴شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)۴شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
سمينار مهدي ايرانمنش ۱شنبه(۱۷۰۰-۱۸۴۵)
سمينار منوجهر فدوی ۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۴۵)
سمينار مهدي ايرانمنش ۲شنبه(۱۳۱۵-۱۵۰۰)
سکوهاي دريايي محمد جواد کتابداری ۱شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)۱شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
طراحي تجهيزات پيش برنده کشتي حسن قاسمی شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
مواد مرکب مهدی سعيد کياست ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
مکانيک شکست و خستگي احمد رهبررنجي ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
هيدروديناميک سکوهاي شناور محمد جواد کتابداری شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
پايداري سازه ها احمد رهبررنجي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)