دروس ارائه شده بهار ۹۱-۹۲

نام استاد مکان زمان توضيحات
ارشيتکت کشتي ديناميک ۱ سيد حسين موسوی زادگان ۱شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)۱شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
ارشيتکت کشتي ديناميک ۲ محمود غياثی ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
ديناميک ماشين مهدی سعيد کياست ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
سکوهاي دريايي محمد جواد کتابداری شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
شناورهاي تندرو محمد رضا خدمتی ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۱۴۰۰-۱۵۳۰)
طراحي کشتي حميد زراعت گر شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
علم مواد مصباح سايبانی شنبه(۸۰۰-۹۰۰)۲شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
مقاومت مصالح ۲ منوجهر فدوی ۱شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
مهندسي دريايي ۱ سيد حسين موسوی زادگان شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
کنترل اتوماتيک واندازه گيري سيستمهاي کنترل رضا صراف شيرازي ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
آز مقاومت مصالح منوجهر فدوی ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
آز مقاومت مصالح منوجهر فدوی ۲شنبه(۱۷۰۰-۱۹۰۰)
آز مقاومت مصالح منوجهر فدوی ۱شنبه(۱۷۰۰-۱۹۰۰)
استاتيک منوجهر فدوی ۱شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)۱شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
رياضي ۲ مرتضي ميرمحمدرضائي ۵شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)۵شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
فيزيک ۲ مرتضي صبا ۴شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)۴شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
معادلات ديفرانسيل مرتضي ميرمحمدرضائي ۵شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)۵شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
مکانيک سيالات ۱ سيد حسين موسوی زادگان ۱شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)۱شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
کاراموزي ۱ کشتي سازي مصباح سايبانی (۰-۰)
کاراموزي ۲ کشتي سازي مصباح سايبانی (۰-۰)