دروس ارائه شده بهار ۹۱-۹۲

نام استاد مکان زمان توضيحات
ديناميک متحرک دريايي حميد زراعت گر شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
روش اجزاء محدود ومحاسبات عددي پيشرفته محمد رضا خدمتی ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
روش هاي عددي در مهندسي دريا پرويز قدیمی ۴شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)۴شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
سکوهاي دريايي محمد جواد کتابداری ۱شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)۱شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
طراحي تجهيزات پيش برنده کشتي حسن قاسمی شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
مواد مرکب مهدی سعيد کياست ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
مکانيک شکست و خستگي احمد رهبررنجي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
پايداري سازه ها احمد رهبررنجي ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)