دروس ارائه شده بهار ۹۲-۹۳

نام استاد مکان زمان توضيحات
ارشيتکت کشتي ديناميک ۱ حسن قاسمی ۱شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)۱شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
خوردگي درمحيط هاي دريايي مصباح سايبانی ۱شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
سکوهاي دريايي محمد جواد کتابداری ۱شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)۱شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
شناورهاي تندرو حسن قاسمی ۳شنبه(۷۰۰-۱۰۰۰)
علم مواد مصباح سايبانی شنبه(۱۰۰۰-۱۲۱۵)
مقاومت مصالح ۲ منوجهر فدوی اردستانی ۲شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
مهندسي دريايي ۱ سيد حسين موسوی زادگان ۳شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
استاتيک منوجهر فدوی اردستانی ۲شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
تکنولوژي جوشکاري مهدي ايرانمنش ۲شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
رياضيات مهندسي پرويز قدیمی ۴شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)۴شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
طراحي اجزاماشين ۲ مهدی سعيد کياست ۴شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
فيزيک عمومي ۱ مرتضي صبا ۴شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)۴شنبه(۱۷۰۰-۱۹۰۰)
فيزيک ۲ مرتضي صبا ۴شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)۴شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
مکانيک سيالات ۱ سيد حسين موسوی زادگان ۳شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)۳شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
کاراموزي ۱ کشتي سازي مصباح سايبانی (۰-۰)
کاراموزي ۲ کشتي سازي مصباح سايبانی (۰-۰)