دروس ارائه شده بهار ۹۲-۹۳

نام استاد مکان زمان توضيحات
تکنولوژي پيشرفته ساخت کشتي مهدي ايرانمنش ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
روش اجزاء محدود ومحاسبات عددي پيشرفته محمد رضا خدمتی ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
روش هاي عددي در مهندسي دريا پرويز قدیمی ۴شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)۴شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
سکوهاي دريايي محمد جواد کتابداری ۱شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)۱شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
طراحي تجهيزات پيش برنده کشتي حسن قاسمی شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
فرمان وقابليت مانور حميد زراعت گر شنبه(۱۳۰۰-۱۴۳۰)۲شنبه(۱۳۰۰-۱۴۳۰)
مباحث ويژه محمود غياثی شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
مباحث ويژه (آئروهيدروآکوستيک پيشرفته) پرويز قدیمی ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
مواد مرکب مهدی سعيد کياست شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
مکانيک شکست و خستگي احمد رهبررنجي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
پايداري سازه ها احمد رهبررنجي ۴شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)۴شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
پايداري سازه ها احمد رهبررنجي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)