دروس ارائه شده بهار ۹۲-۹۳

نام استاد مکان زمان توضيحات
تئوري امواج غيرخطي محمد جواد کتابداری شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
هيدروديناميک سکوهاي شناور محمد جواد کتابداری شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)