دروس ارائه شده بهار ۹۳-۹۴

نام استاد مکان زمان توضيحات
آز مقاومت مصالح منوجهر فدوی اردستانی ۱شنبه(۲۰۰۰-۲۱۴۵)
آز مقاومت مصالح منوجهر فدوی اردستانی ۱شنبه(۱۸۰۰-۲۰۰۰)
ارشيتکت کشتي استاتيک حسن قاسمی ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۸۰۰)
ارشيتکت کشتي ديناميک ۱ حميد زراعت گر ۲شنبه(۹۱۵-۱۲۱۵)
استاتيک منوجهر فدوی اردستانی ۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
تحليل سازه ها احمد رهبررنجي ۴شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۵شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
تکنولوژي جوشکاري مهدي ايرانمنش ۲شنبه(۷۳۰-۹۱۵)
تکنولوژي جوشکاري مهدي ايرانمنش ۲شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
خوردگي درمحيط هاي دريايي مصباح سايبانی شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
رياضي ۱ مرتضي ميرمحمدرضائي ۴شنبه(۱۷۰۰-۱۹۰۰)۵شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
رياضي ۲ پرويز قدیمی ۳شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)۴شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
رياضيات مهندسي پرويز قدیمی ۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۵شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
ساختمانهاي کشتيهاي تجاري ۱ محمد رضا خدمتی ۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
سکوهاي دريايي محمد جواد کتابداری ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
شناورهاي تندرو حسن قاسمی ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۱شنبه(۱۳۰۰-۱۴۳۰)
طراحي اجزاماشين ۱ مهدی سعيد کياست ۴شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
طراحي اجزاماشين ۲ مهدی سعيد کياست ۴شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
علم مواد مصباح سايبانی شنبه(۷۰۰-۱۰۰۰)
فيزيک عمومي ۱ مرتضي صبا ۴شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۵شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
فيزيک ۲ مرتضي صبا ۴شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۵شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)