دروس ارائه شده بهار ۹۳-۹۴

نام استاد مکان زمان توضيحات
تکنولوژي پيشرفته ساخت کشتي مهدي ايرانمنش شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
روش اجزاء محدود ومحاسبات عددي پيشرفته محمد رضا خدمتی شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
روش هاي عددي در مهندسي دريا پرويز قدیمی ۳شنبه(۱۳۰۰-۱۴۳۰)۵شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
سکوهاي دريايي محمد جواد کتابداری ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۱شنبه(۱۳۰۰-۱۴۳۰)
طراحي تجهيزات پيش برنده کشتي حسن قاسمی شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
فرمان وقابليت مانور سيد حسين موسوی زادگان شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
مباحث ويژه محمود غياثی شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
مباحث ويژه (ديناميك متحركهاي II) حميد زراعت گر شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
مواد مرکب مهدی سعيد کياست ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
مکانيک شکست و خستگي احمد رهبررنجي شنبه(۱۳۳۰-۱۴۴۵)۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
مکانيک شکست و خستگي احمد رهبررنجي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
هيدروديناميک سکوهاي شناور محمد جواد کتابداری شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
پايداري سازه ها احمد رهبررنجي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
پايداري سازه ها احمد رهبررنجي ۴شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۵شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)