آزمايشگاه هیدرودینامیک

آزمايشگاه هیدرودینامیک

حميد زراعت گر

  • معرفي

نوع آزمایشگاه: خدماتی- پژوهشی

اين آزمايشگاه در فضايی به مساحت 40 متر مریع در ساختمان تهران دانشکده در سال 1386 احداث گرديده است و تا کنون چندين پروژه کارشناسی و کارشناسی ارشد در آن انجام شده و با موفقيت به اتمام رسيده است. از اين پروژه ها نيز چندين مقاله در همايشهای معتبر داخلی و بين المللی و همچنين مجلات ISI بچاپ رسيده است. از اين آزمايشگاه ميتوان در پروژه های مرتباط با صنعت بهره برد.

تجهيزات موجود در آزمايشگاه:

در اين آزمايشگاه يک رول متر و سنسور شتاب و حرکات زاویه ای مدل 3DMGK1 قرار دارد که در اندازه گیری شتاب های خطی و حرکات زاویه ای کاربرد دارد.

{#myemotions_dlg.cool}

{#myemotions_dlg.cool}