آزمايشگاه مقاومت مصالح و استحکام سازه های دریائی

آزمايشگاه مقاومت مصالح و استحکام سازه های دریائی

منوجهر فدوی

  • معرفي

کاربرد: آموزشی- تحقيقاتی

در اين آزمايشگاه انواع تستهای مرتبط با استحکام سازه ای و  تستسهای کشش و همچنين تستهای مرتبط با استحکام سازه ای کشتيها و تجهيرات دريايی قابل انجام ميباشد.

دستگاههای موجود :

1.1:دستگاه تست کشش و فشار آزمایشگاهی                

2.1 : دستگاه تست پیچش

3.1 : دستگاه تست خمش خارج از مرکز و مرکز برش

4.1: دستگاه تست مخزن جدار بازک                                                     

5.1: دستگاه تست مخزن جدار ضخیم                                                 

6.1: دستگاه تست چارپی

7.1: دستگاه تست سختی

8.1: دستگاه تست خمش

1 .9 : دستگاه تست کمانش                                                            

10.1 : دستگاه تست کشش ،فشار،خستگی و خزش صنعتی                                       

انواع آزمایشات :

2 .1 : آزمايش کشش و فشار آزمایشگاهی                                

2.2 : آزمايش پیچش

3.2 : آزمايش خمش خارج از مرکز و مرکز برش

1.3.2: خمش نا متقارن تير يك سر گيردار

2.3.2 : مركز برش

4.2: آزمايش مخزن جدار بازک                                                     

1.4.2 : آزمایش مخزن انتهای بسته                        

2.4.2 : آزمایش مخزن انتهای باز                                             

5.2: آزمايش مخزن جدار ضخیم  

6.2: آزمايش چارپی

7.2: آزمايش سختی

8.2: آزمایش خمش

1.8.2 : نیرو های تکیه گاهی

2.8.2: تغییرات خیز تیر با تکیه گاه ساده با نیرو ،ضخامت تیر و جنس مواد (خواص مکانیکی) 

3.8.2: تأئید تئوری خمش خالص .

4.8.2: اثبات تئوري برگشت پذيري

5.8.2: تير پيوسته با تكيه گاه ثابت

6.8.2: تير با تكيه گاه ساده در دو انتها و يا تكيه گاه مياني قابل اندازه گيري

7.8.2: اندازه گيري خيز تير يك سر گيردار

8.8.2: تير يك سر گيردار (با تكيه گاه قابل اندازه گيري در انتهاي ديگر)

9.8.2: تير يك سر گيردار با تكيه گاه الاستيك در انتهاي ديگر

9.2: آزمايش کمانش

1.9.2: تعيين ضريب سختي (EI )

2.9.2: اثبات شكل تير در بار بحراني

3.9.2: تعيين منحني نيرو تغيير شكل و نيروي بحراني باضريب لاغري براي تير با تكيه گاه مختلف

4.9.2:  تعيين منحني نيرو تغيير شكل و نيروي بحراني باضريب لاغري براي تير با بارگذاري خارج از مركز

10.2: آزمايش کشش ،فشار،خستگی و خزش (دستگاه صنعتی)