آزمايشگاه مکانيک سيالات

آزمايشگاه مکانيک سيالات

  • معرفي

نوع آزمایشگاه: آموزشی

استاد: دکتر محمد جواد کتابداری-دکتر سيد حسين موسوی زادگان

اين آزمايشگاه که از سال 1370 در سايت بندرعباس دانشکده و در فضايي به مساحت 30 متر مربع راه اندازی شده است از آزمایشگاههای مهم و پايه ای دانشکده بشمار ميرود و از آنجا که دانشجويان با مفاهیم پايه ای و اساسی مکانيک سیالات که قبلا فرا گرفته اند در اين آزمايشگاه بيشتر آشنا ميشوند، از اهميت آموزشی بالايي برخوردار است.

تجهيزات موجود وتستهای قابل انجام :

1. وانتوري : که در تست اندازه گيری دبی بکار ميرود

2.  ضربه قوچ : که در تست اندازه گيری ضربه قوچ بکار ميرود

3.  ضربه فوران: که در تست اندازه گيری ضربه آب بکار ميرود

4. روزنه سرريز: که در تست دبی بکار ميرود

5.  رژيم جريان: که در تست بررسي رژيمهاي جريان بکار ميرود

6.  افت: که در تست اندازه گيري افتهاي منفي جريان بکار ميرود