آزمايشگاه حركات ديناميكي شناورها

آزمايشگاه حركات ديناميكي شناورها

حميد زراعت گر

  • معرفي

نوع آزمایشگاه: پژوهشی

در اين آزمايشگاه حرکات شناورها مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرد و با استفاده از دستگاه ثبت رفتار شناور در امواج دريا (که توسط دانشجويان و اساتيد دانشکده در سالهای قبل طراحی و ساخته شده است)، مؤلفه های حرکت شناورها از جمله مؤلفه های شتاب حرکت در جهات مختلف محاسبه شده و مورد تحليل قرار ميگيرد.