آزمايشگاه انتقال حرارت

آزمايشگاه انتقال حرارت

مهدی سعيد کياست

  • معرفي

اين آزمايشگاه که در سايت بندرعباس دانشکده و در فضايي به مساحت حدود 20 متر مربع راه اندازی شده است از آزمایشگاههای مهم و پايه ای دانشکده بشمار ميرود و از آنجا که دانشجويان با مفاهیم پايه ای و اساسی انتقال حرارت که قبلا فرا گرفته اند در اين آزمايشگاه بيشتر آشنا ميشوند، از اهميت آموزشی بالايي برخوردار است.