کارگاه موتورهای دريايي

کارگاه موتورهای دريايي

محمد رضا خدمتی

تکنسین:عليرضا رئيسي

  • معرفي

اين کارگاه که در سايت بندرعباس دانشکده راه اندازی شده است از کارگاههای مهم و پايه ای دانشکده بخصوص برای دانشجويان مهندسی کشتی بشمار ميرود و در اين کارگاه، دانشجويان با انواع موتورهاي دريايي و نحوه ی کار آنها که تعدادی از آنها در اين کارگاه تهيه شده است، بيشترآشنا خواهند شد.

{#myemotions_dlg.cool}{#myemotions_dlg.cool}{#myemotions_dlg.cool}{#myemotions_dlg.cool}

{#myemotions_dlg.cool}