آزمايشگاه مبانی برق

آزمايشگاه مبانی برق

مصباح سايبانی

  • معرفي

در اين آزمايشگاه که از آزمايشگاههای واقع در سايت بندرعباس دانشکده ميباشد دانشجويان با مبانی و اصول مهندسی برق که قبلاً بصورت تئوری آشنا شده اند، بصورت عملی آشنا ميشوند.