آزمايشگاه فيزيک

آزمايشگاه فيزيک

  • معرفي

در اين آزمايشگاه که از آزمايشگاههای واقع در سايت بندرعباس دانشکده ميباشد دانشجويان با مبانی و اصول فيزيک که قبلاً بصورت تئوری آشنا شده اند، بصورت عملی آشنا ميشوند.