تلفن ۰۰۹۸-۲۱-۶۴۵۴۳۱۲۰
فکس ۰۰۹۸-۲۱-۶۶۴۱۲۴۹۵
آدرس تهران ـ خ حافظ ـ دانشگاه صنعتي امير كبير- دانشكده مهندسي دریا
پست الکترونیکی mardean@aut.ac.ir

ارسال پیام