نام:سيد حسين موسوی زادگان

مسئولیت:رياست دانشکده

نام:محمد رضا خدمتی

مسئولیت:مدير تحصيلات تكميلي دانشكده

نام:حميد زراعت گر

مسئولیت:معاون پژوهشي دانشكده

نام:مهدی سعيد کياست

مسئولیت:معاون آموزشی دانشکده

نام:احمد رهبررنجي

مسئولیت:معاون مالي و اداري دانشكده مدير گروه آموزشي مهندسي كشتي سازي

نام:اكبر اسفندياري

مسئولیت:مدير امور دانشجويي دانشكده