امکانات دانشکده

کتابخانه های تخصصی با بیش از 10000 جلد کتاب و مجله (پردیس های تهران و بندرعباس)

دسترسی به بانک های اطلاعاتی  (پردیس های تهران و بندرعباس) 

لابراتوار مجهز زبان انگلیسی  (پردیس بندرعباس)

نرم افزارهای تخصصی مهندسی دریا  (پردیس های تهران و بندرعباس) شامل

ANSYS

ABAQUS

AUTOSHIP

MAXSURF

SAP

MIKE21

SMS

CEDAS

CEM

سایت های مجهز کامپیوتری  (پردیس های تهران و بندرعباس)

آزمایشگاههای تخصصی مرتبط با حوزه مهندسی دریا شامل:

* آزمایشگاه حوضچه کشش (پردیس بندرعباس) (در دست راه اندازي)

* آزمایشگاه هیدرو استاتیک (پردیس بندرعباس)

* آزمایشگاه هیدرو دینامیک (پردیس تهران)

* آزمایشگاه مقاومت مصالح و استحکام سازه های دریایی (پردیس تهران)

* آزمایشگاه مکانیک سیالات و انتقال حرارت (پردیس بندرعباس)

* کارگاه موتورهای دریایی (پردیس بندر عباس)