دفترچه تلفن

نام شماره تلفن توضيحات
 
نام شماره تلفن توضيحات
اکبر اسفندیاری ۵۰۴۱ عضو هیئت علمی
دکتر مهدي ايرانمنش ۳۱۱۹ عضو هیئت علمي
دکتر محمد رضا خدمتي ۳۱۱۳ عضو هيئت علمي
دکتر احمد رهبر رنجي ۳۱۱۴ مدیرگروه کشتی سازی
دکتر حميد زراعتگر ۳۱۱۰ عضو هيئت علمي
دكتر مصباح سايباني ۳۱۱۵ عضو هیئت علمی
دکتر محمود غياثي ۳۱۲۲ ریاست دانشکده
دکتر منوچهر فدوي اردستاني ۳۱۱۸ عضو هیئت علمي
دکتر حسن قاسمي ۳۱۱۲ معاون پژوهشي
دکتر پرويز قديمي ۳۱۱۷ معاون آموزشي
دکتر محمد جواد کتابداري ۳۱۱۱ عضو هیئت علمي
دکتر مهدي سعيدکياست ۳۱۱۵ مدیر تحصيلات تکميلي
دكتر سيد حسين موسوي زادگان ۳۱۲۹ سرپرست مرکز کامپیوتر
محمد جواد معتمدی ۳۱۲۲ عضو هیئت علمی
خانم تیموری فرد ۳۱۲۳ تحصیلات تکمیلی
خانم اکرم ابوطالب ۳۵۰۸ مرکز کامپیوتر
خانم لیلا صفری پور ۵۰۴۱ کارشناس آموزش
آقاي مجيد کوه خيل ۳۱۲۰-۱ سرپرست دفتر مركزي
اقای علی ندیمی ۳۱۲۰ انتشارات و کارپردازی
فکس ۶۶۴۱۲۴۹۵