هيات علمی

 
جستجو
نام نام خانوادگی هیئت علمی
گروه هاي آموزشي
 
 

 

 

مهدي ايرانمنش

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:imehdi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543119

سيد حسين موسوی زادگان

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:hmousavi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543129

محمد رضا خدمتی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:khedmati@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543113

پرويز قدیمی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:pghadimi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543117

حسن قاسمی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:gasemi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543112

حميد زراعت گر

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:hamidz@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543110

مهدی سعيد کياست

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:kiasat@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543115

منوجهر فدوی اردستانی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:fadavie@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543118

احمد رهبررنجي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:rahbar@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543114

محمود غياثی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:mghiasi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543122

محمد جواد کتابداری

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:ketabdar@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543111

محمد جواد معتمدی

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی:jmotamed@aut.ac.ir

شماره تلفن:

اكبر اسفندياري

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:a_Esfandiari@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545041

مصباح سايبانی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:msaybani@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543115اخبار