اخبار

اولین دوره انتخابات برای هسته دانشجویی مرکز نوآوری دانشکده مهندسی دریا

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۲  ارسال کننده خبر: مهندسي کشتي سازي

بیست و یکمین جشنواره جوان خوارزمی

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۰  ارسال کننده خبر: مهندسي کشتي سازي