اطلاعيه ها

در خصوص آزمون جامع

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۱/۱۸  ارسال کننده خبر: مهندسي کشتي سازي

سیلابس دوره کارشناسي ارشد رشته مهندسي معماري کشتي

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۹/۲۷  ارسال کننده خبر: مهندسي کشتي سازي

نمره زبان

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۱/۲۸  ارسال کننده خبر: مهندسي کشتي سازي