اطلاعيه ها

معرفی مرکز بین المللی زبان دانشگاه

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۸  ارسال کننده خبر: مهندسي کشتي سازي

جدول زمانبندي مصاحبه داوطلبان دکتري مهندسی دریا

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۱  ارسال کننده خبر: مهندسي کشتي سازي

سمینار ارائه گزارش پیشرفت کار پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد مهر ۹۵

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۱  ارسال کننده خبر: مهندسي کشتي سازي