جدول زمانبندي مصاحبه داوطلبان دکتري مهندسی دریا

قابل توجه داوطلبان ورود به دوره دکتری سال 97

جهت مشاهده زمان و مکان مصاحبه به فایل پیوست مراجعه نمایید. عدم حضور در زمان یاد شده به منزله انصراف از آزمون می باشد.ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي کشتي سازي| | تاريخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۱