معرفی مرکز بین المللی زبان دانشگاه

جهت آشنایی با مرکز بین المللی زبان دانشگاه به سایت این مرکز به آدرس campus.aut.ac.ir/fa مراجعه نمایید.

ارسال کننده خبر: مهندسي کشتي سازي| | تاريخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۸